Benchlearning

Úvod  › Články autora:Vendula Ježková

Mateřské a základní školy mohou podávat žádosti o podporu ve výzvě Šablony III do úterý 29. června 2021 do 14 hodin. ŘO OP VVV upozorňuje na nejčastěji se opakující chybu v podaných žádostech o podporu, kterou je uvedení nesprávného data předložení závěrečné zprávy o realizaci na záložce Finanční plán.


Finanční plán definuje harmonogram zpráv o realizaci/žádostí o platbu, které příjemce předkládá dle sledovaného období. Na rozdíl od první a druhé vlny šablon je ve výzvách 80/81 finanční plán editovatelný ze strany žadatele. Při přípravě žádosti o podporu je nutné na této záložce upravit Datum předložení ZZoR/ZŽoP, které se vypočítá jako předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu + 40 pracovních dní na zpracování závěrečné zprávy o realizaci. V Uživatelské příručce IS KP14+ – Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Zjednodušené projekty – výzvy č. 80 a 81 (šablony III) je uvedena tabulka, ve které jsou data předložení ZZoR/ZŽoP přehledně stanovena (str. 82-83) https://opvvv.msmt.cz/download/file4996.pdf.
ŘO OP VVV vyzývá školy, aby při vyplňování žádostí o podporu postupovaly podle uživatelské příručky!

Jakmile bude ve škole nebo školském zařízení (dále jen souhrnně „škola“) umožněna plná prezenční přítomnost dětí/žáků/studentů bez omezení,  škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad. Na školu se už tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit.

Pokud je škola povinna dodržovat homogenní skupiny v extrakurikulárních aktivitách či školních družinách/školních klubech/domovech mládeže/internátech a tato povinnost je překážkou realizace některých aktivit, může škola pro tyto aktivity využít Sdělení k realizaci šablon (březen 2020) https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm.  Pro případnou kontrolu na místě je nezbytné uchovávat dokumenty prokazující dobu trvání mimořádných opatření na daném území/škole.

Pokud do školy docházejí děti/žáci jen některých ročníků nebo výuka probíhá rotačně, může taková škola i nadále využívat Sdělení k realizaci šablon (březen 2020).  Škola ale také může, pokud jí to podmínky dovolují, realizovat aktivity standardně dle Přehledu šablon a jejich věcného výkladu. 

Účast pedagogů na distančních kurzech DVPP nevychází z režimu mimořádných opatření v jednotlivých školách, ale z Opatření MŠMT (z 24. 9. 2020) https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy-programu, které až do odvolání umožňuje poskytovatelům kurzů DVPP pořádat tyto kurzy distančně. Jakmile bude Opatření MŠMT odvoláno, budou v šablonách uznávány pouze prezenční kurzy DVPP dle standardních podmínek šablony DVPP. Je předpoklad, že Opatření MŠMT bude trvat minimálně do konce června 2021. 

Projekt SRP nabízí konkrétní podporu ředitelům škol. Přihlaste se na video seminář Psychohygiena a zvládání zátěžových situací v termínu 25. nebo 28. května 2021. Lektorkou bude zkušená Mgr. Michaela Štáfková, MBA, psychoterapeutka, projektová koordinátorka NPI ČR.

Přihlášení v odkazech zde:

NS Psychohygiena 25. 5. 2021 Vzdělávací programy

NS Psychohygiena 28. 5. 2021 Vzdělávací programy

Kurz se zabývá prevencí vzniku osobních zátěží vyplývajících ze složitých životních či profesních situací a zvládáním zátěží, pokud již nastaly. Je zaměřen na zvládání profesní a osobní situace související s pandemií COVID-19. Opírá se osobní zkušenosti účastníků s tématem, nabízí další sebepoznání v těchto oblastech prostřednictvím dotazníků („testů“). Pomůže účastníkům identifikovat vlastní strategie vyrovnávání se se zátěžemi a rozpoznat vnitřní zdroje obrany proti stresu. Seminář nabízí základní přehled strategií prevence stresu a řešení zátěžových situací.

Projekt SRP usiluje, abyste veškeré informace měli na dosah ruky. Všechny aktuální hromadné i individuální konzultace k Šablonám II i III, které probíhají v krajích na centrech podpory, naleznete na facebooku Vedeme školu. Dále zde informujeme o pravidelných setkáních příjemců IPo MAP.

Konzultace Šablony II i III je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II a III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti – celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.

Konzultační a informační setkání příjemců IPo MAP.
Výměna zkušeností a aktuálních informací k tvorbě MAP, aktuálních informací z realizace projektu SRP. Předávání informací k realizaci systémových a koncepčních projektů OP VVV. Setkání je zaměřeno na řešení aktuálních problémů nebo konkrétního tématu, které vychází z potřeb příjemců IPo MAP. Setkání realizují pracovníci Centra podpory projektu SRP.

Řídící orgán aktualizoval kalkulačku indikátorů pro zprávy o realizaci a kalkulačku indikátorů pro změny aktivit z důvodu načítání výstupového indikátoru 5 21 06 u aktivity Využití ICT ve vzdělávání. Žádáme školy o využívání aktualizovaných kalkulaček.

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-081-sablony-iii-pro-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm

Otázky za duben 2021 pro výzvu 80/81:

Otázka:

V době uzavření školy můžeme poskytovat žákům individuální konzultace. Bylo by možné vykázat tyto individuální konzultace jako výstup šablony 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem?

Odpověď:

Pokud škola/školské zařízení může v době uzavření škol poskytovat individuální konzultace, tak lze i tímto způsobem realizovat šablonu 3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Musí však být splněna podmínka, že v jednom týdnu absolvují alespoň 3 žáci postupně individuální doučování v délce min. 60 minut. Tato doučování se následně uvedou do třídní knihy doučování jako jedna schůzka doučování. Doučování formou individuálních konzultací je možné vést i distančně.

Doučující se dle podmínek šablony mohou střídat. V záznamu pak budou pod jednou schůzkou vykázána minimálně tři různá data a časy. Pro zpřesnění je žádoucí připojit také poznámku ve znění např. „doučování proběhlo formou individuálních konzultací“.

Obdobně lze tento postup využít u šablony doučování ve výzvách 63/64 a 65/66.

Otázka :

Vzhledem k současné situaci nejsme schopni zrealizovat v našem projektu Šablony III Projektový den mimo školu. Můžeme podat žádost o změnu na Projektový den ve výuce?

Odpověď:

V projektech výzvy Šablony III, tj. výzva 80/81, není taková změna aktivit možná. Důvodem je zařazení šablon Projektový den mimo školu a Projektový den ve výuce do odlišného specifického cíle. Nastavení šablony Projektový den ve výuce ve výzvě 80/81 do specifického cíle SC 5 (02.3.68.5) je ovlivněno jeho tematickým vymezením.

Otázka za duben 2021 pro výzvu 63/64, 65/66 a 80/81:

V září 2020 jsme začali s aktivitami doučování a klubů, ale po uzavření školy jsme je přerušily. Nyní jsme se rozhodli je realizovat distanční formou. Můžeme zmeškané schůzky nahradit? Můžeme schůzky vést distančně, i když se někteří žáci vrátí do školy?

Odpověď:

V šablonách doučování, klubů a využití ICT ve vyučování je možné nahrazovat zmeškané hodiny/schůzky, a to tak, že se v dalších týdnech koná schůzka dvakrát. Toto ustanovení je uvedeno přímo v šablonách a vychází z toho, jak byly tyto šablony vyjednány s Evropskou komisí (při nahrazování schůzek se mohou konat max. 2 schůzky týdně). Schůzky lze nahrazovat distančně i prezenčně. Schůzky však nelze realizovat dvakrát týdně preventivně jako „pojistku“ do budoucna. Vždy se musí nahrazovat pouze schůzky nekonané v minulých týdnech.

Pokud je ve školách omezena přítomnost dětí/žáků (např. je MŠ otevřena pouze pro děti zdravotníků nebo např. probíhá v ZŠ/SŠ rotační výuka), tak aktivity lze realizovat distančně podle Sdělení k realizaci šablon, viz https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm. Distančních aktivit se mohou účastnit i ti žáci, kteří chodí prezenčně do školy, k aktivitě se mohou připojit jak z domova, tak z prostor školy.

Mimořádná situace ve školách přináší i mimořádný psychický tlak na ředitele. Národní pedagogický institut České republiky vytváří ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a dalšími specialisty sérii videí a newsletterů pro podporu ředitelů škol.
Od října loňského roku jsou ředitelé škol vystaveni nebývalému množství změn. A také nebývalému tlaku. Musejí se všem změnám přizpůsobit, a v nestandardní a nelehké situaci navíc vést a motivovat své kolegy – učitele a další zaměstnance školy. Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci. Na základě impulzů a dotazů od ředitelů z celé ČR vznikl video-rozhovor, jehož hostem je PhDr. Petr Winkler, Ph.D., z Národního ústavu duševního zdraví. Tématem rozhovoru jsou specifika manažerské role ředitele a způsoby, jak si při vedení školy udržet duševní zdraví své i svých podřízených. Jak řešit syndrom vyhoření či psychické obtíže kolegů? Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragické události, úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy? „Mnoho lidí považuje úzkosti nebo deprese za něco, s čím by se měli vypořádat sami, ale není to tak. Je normální si říci o pomoc, když ji potřebuji,“ říká Petr Winkler a dodává, že důležitá je především adekvátní vnímavost k sobě i k druhým. „Je třeba si říci, že mimořádná situace přináší mimořádné nároky a je v pořádku je pociťovat,“ doplňuje v rozhovoru Winkler. A na to navazuje Petr Valenta, manažer projektu SRP: „Zjistili jsme, že mezi řediteli jde o citlivé téma. Někteří se obávají, že to vrhne na školu špatné světlo, pokud by otevřeně přiznali, že tuto problematiku ve škole řeší. Těmito videi je chceme podpořit tak, aby zůstalo zachováno soukromí a zároveň se informace dostaly ke všem. Naše podpora bude pokračovat, další videa natočíme ještě tento týden.“
Rozhovor s Petrem Winklerem o duševním zdraví ředitelů škol
První část rozhovoru (12 minut) Jak ředitel ovlivňuje klima školy (1:30) Duševní zdraví podřízených (2:30) Jak pečovat o sebe (5:15)  Proč je těžké mluvit o psychických obtížích?
A jak tomu mohu jako ředitel pomoci (5:45) Pracovní a soukromý život. Jak nebýt stále dostupný (9:50)
Druhá část rozhovoru (15 minut)
Fyzické projevy nemoci řešíme, psychické jsou stigmatizovány (1:30) Meditace versus medikace (2:30) Syndrom vyhoření a jeho průběh (4:20) Jak říct kolegovi, že potřebuje pomoc (6:30) Kdy je potřeba odborná pomoc? (9:50) Jak ošetřit klima školy tváří v tvář tragédii. Úmrtí v rodině žáka nebo mezi kolegy. (13:40)
Na projektu Psychologická podpora pro ředitele škol se podílejí: Národní pedagogický institut České republiky 
Jeho posláním je pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství. Školám a pedagogům nabízí metodickou podporu, vzdělávání a podporu strategického řízení ve školách. Téma psychologické podpory pro školy řeší mimo jiné v projektech:
SRP (vedemeskolu.npi.cz)
Je realizován NPI a od roku 2016 se zaměřuje na manažerské vzdělávání ředitelů škol. Učí je, jak strategicky řídit školy – jak si určit vizi a misi školy, strategický plán, jak zapojit učitelský sbor, jak vytvářet klima školy či komunikovat s rodiči.
APIV B (Zapojmevsechny.cz)
Další z projektů NPI je průvodcem společným vzděláváním (inkluzí) a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Slouží nejen potřebám pedagogů, ale v řadě ohledů funguje jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí.
Opatruj.se
Web a iniciativu opatruj.se vyvinuli a zaštiťují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví za odborného přispění a garance Ministerstva zdravotnictví, psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, pacientské organizace Nevypusť duši a dalších odborníků. Obsah webových stránek byl vytvořen na základě vědecké evidence, to znamená, že se zde nacházejí pouze spolehlivé informace.
Jak pečovat o sebe a o druhé?
Všímejte si toho, jak se cítíte, a pečujte o sebe. Může vám to pomoct se vyrovnat aspoň s částí stresu, který zažíváte. Rádi bychom vám nabídli nástroj, jak posilovat svou odolnost a pečovat o sebe. Tím je projekt www.opatruj.se, kde upozorňujeme na heslo 3P: POSILUJ svoji psychickou odolnost. PEČUJ o své duševní zdraví. POMÁHEJ sobě (i ostatním).
Psychologická podpora pedagogům
Řešíte profesní nebo osobní dilemata v souvislosti s omezením provozu škol? Potřebujete odborně konzultovat záležitost výchovy a vzdělávání žáků, na které dopadla koronakrize? Učitelům, ředitelům i rodičům nabízíme psychologickou pomoc, kterou poskytují terapeuti s dlouhodobou praxí, zkušení psychologové a speciální pedagogové.
Jak ve škole předejít vyhoření?
Informace, jak získat prostředky na financování psychohygieny skrze tzv. šablony. Se žádostí o změnu a s dalšími dotazy vám ochotně poradí odborní poradci center podpory projektu SRP, kteří jsou vám k dispozici ve všech krajích.
 
Pojišťovny přispívají na psychoterapii
Kolegové pojištění u VZP mohou čerpat příspěvek na psychoterapii až 7000 Kč, v rámci pilotního projektu určeného na podporu psychosociální intervence u vybraného terapeuta. Více informací o této možnosti naleznete zde (popř. můžete na adrese opatrujse@vzp.cz přímo požádat o poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku na max. 10 sezení/hodin do 31. 5. 2021). Obdobný program je dostupný také u ČPZP.
 Další zdroje informací a pomoci
Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví (MŠMT)
MŠMT Linka pro ředitele škol
Koronavirus.edu.cz, pomoc s vedením školy v době koronaviru) (NPI ČR, MŠMT)
Seriál psychologů Armády ČR: Jak zvládat stres Když se stane neštěstí, příručka pro školy (Psychosociální intervenční tým ČR)
Jak jsem na tom já? Online kompas duševního zdraví. (Opatruj.se) Virtuální asistenční centrum (Tvhasici.cz)
Zdravé a podporující prostředí ve třídě (Nevypustdusi.cz)
Jak na psychosociální podporu (materiál Ústředního krizového týmu Českého červeného kříže, Slovenského Červeného kříže, Hasičského záchranného sboru České republiky a Junáka – českého skauta).

Zde klikněte na odkaz: Záznam workshopu k nejčastějším chybám v žádostech o podporu MAP III

Workshop pro žadatele MAP III výzvy Akční plánování v území zaměřený na nejčastější chyby v podaných žádostech proběhl dne 23. března 2021. Níže naleznete jeho program s uvedením časové stopáže (v závorce), kde je možné v nahrávce najít a přehrát si daný bod programu:

Zahájení, úvodní slovo (0:00:00 – 0:05:04)

  1. Fáze hodnocení a schvalování projektů (0:05:05 – 0:12:44)
  2. Nejčastější chyby zjištěné při formálním hodnocení (0:12:45 – 0:45:34)
  3. Nejčastější chyby zjištěné při hodnocení přijatelnosti (0:45:35 – 1:08:05)
  4. Přestávka (1:08:06 – 1:08:16)
  5. Diskuse, zodpovídání dotazů z chatu (1:08:17 – 1:59:00)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 16. března 2021 aktualizované seznamy s počty dětí a žáků pro výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III obsahující data k 30. září 2020. 

Seznamy nahrazují původní verzi zveřejněnou 7. 12. 2020 a jsou platné do termínu ukončení předkládání žádostí o podporu. Úprava se týká základních škol, které zřizují přípravné třídy. Do celkového počtu žáků těchto škol jsou v souladu s výzvou započítáni také žáci přípravných tříd. Ze strany žadatelů/příjemců není v tuto chvíli vyžadována žádná akce. Řídicí orgán OP VVV bude kontaktovat školy, které jsou změnou ovlivněny, s informací o dalším postupu.

Otázka za březen 2021 pro výzvu 63/64 a 65/66:

Po absolvování webináře DVPP jsme od pořádající agentury e-mailem obdrželi elektronickou verzi osvědčení DVPP obsahující elektronický podpis. Je tento výstup uznatelný nebo je nutné si vyžádat papírovou formu osvědčení?

Odpověď:

Elektronická forma osvědčení DVPP s kvalifikovaným elektronickým podpisem je originálem osvědčení stejně jako listinná forma, a proto dostačujícím výstupem nejen do zprávy o realizaci, ale i pro kontrolu na místě.

Pokud škola do zprávy o realizaci doloží elektronický originál osvědčení s kvalifikovaným podpisem (ne scan vytištěné verze osvědčení), potom je navíc dle pravidel OP VVV uchovaný (archivovaný) originál dokumentu v IS KP14+ a osvědčení nemusí být archivováno na jiném místě. Škola si může nad rámec povinností založit do listinného archivačního spisu prostou kopii osvědčení s poznámkou, že originál je uchován v IS KP14+ ve zprávě o realizaci.

Pokud škola, resp. účastník kurzu DVPP obdrží od jeho poskytovatele listinný originál, potom naskenováním listinného osvědčení dokládá do zprávy o realizaci jeho prostou kopii. Pro archivaci si škola musí zajistit úředně ověřenou kopii osvědčení DVPP (notářsky nebo prostřednictvím pobočky Czech POINT), kdy listinný originál je vlastnictvím pedagoga. Obdobným způsobem škola uchovává např. i právní akt, jehož originál je v IS KP14+ uložen v elektronické podobě s kvalifikovaným podpisem. Jeho vytištěným do listinného archivačního spisu vzniká pouze prostá kopie.