Dotaz: Jak řešit dokládání SR MAP a investičních tabulek pro IROP 2021+ v území, kde nebude realizován projekt MAP III, financovaný z OP VVV?

Úvod  › Aktuality  › Dotaz: Jak řešit dokládání SR MAP a investičních tabulek pro IROP 2021+ v území, kde nebude realizován projekt MAP III, financovaný z OP VVV?

Odpověď :

Bude nutné požadované podklady pro IROP na daném území zpracovat a toto zpracování popř. financovat z vlastních zdrojů. V případě aktualizace SR MAP z vlastních zdrojů bude možné jeho využití pro financování investičních priorit z IROP 2021-27 za splnění podmínky, že jeho aktualizace proběhla v souladu s Postupy MAP III, přílohou výzvy Akční plánování v území (č. 02_20_082). Konkrétně tvůrce předloží MŠMT (ŘO OP VVV):

1)Stanovisko (Usnesení) místně příslušné Regionální stálé konference (RSK) / Potvrzení Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) vymezující území, které nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a určení subjektu, který v tomto území bude odpovědný za tvorbu SR MAP z vlastních zdrojů.

2) Seznam MŠ, ZŠ a ZUŠ zřizovaných v území správního obvodu ORP / MČ – přehled škol zapojených a nezapojených do tvorby SR MAP. Je nutné splnění podmínky stanovené Postupy MAP III, kap. 6 o zapojení minimálně 70 % škol v území dle IZO.

3) Souhlasy škol se zařazením do tvorby SR MAP – vyjádření ředitelů škol k zapojení do tvorby SR MAP.

4) Statut a jednací řád Řídicího výboru MAP a zápis z jednání, na němž byl aktualizovaný SR MAP schválen – složení Řídicího výboru musí být v souladu s Postupy MAP III, kap. 11, podaktivita A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP. Případně doložení přehledu pracovních skupin, které byly za účelem aktualizace SR MAP vytvořeny, jejich prezenčních listin a závěrů z jednání.

5) Komunikační plán včetně přehledu realizovaných komunikačních/konzultačních aktivit.

6) SR MAP – aktualizovaná analytická část a aktualizovaná strategická část se SR MAP do roku 2025 (zpracování dle Postupů MAP III, podaktivita A 1.8 Místní akční plánování) schválená Řídicím výborem MAP a elektronicky podepsaná předsedou Řídicího výboru MAP. Platí podmínka aktualizace nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení.

7) Spolupráce s KAP – doložení nastavených mechanismů spolupráce s KAP v území, případně doložení přehledu uskutečněných aktivit vzájemné spolupráce. Žádost o vyjádření k aktualizovanému SR MAP bude spolu s výše uvedenými dokumenty zaslána elektronicky na ap@msmt.cz s elektronickým podpisem statutárního zástupce/oprávněné osoby subjektu, který byl místně příslušnou RSK / rozhodnutím MHMP pověřen aktualizovat SR MAP. MŠMT provede kontrolu všech dodaných dokumentů, resp. potvrdí soulad tvorby SR MAP s nastavenými postupy a do 30 dnů od předložení SR MAP vydá vyjádření, kterým informuje předkladatele, zda je možné zveřejnit SR MAP na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, část územní dimenze (https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/map-kap/stratigicke_ramce_map), nebo v případě městské části Prahy na jejích webových stránkách. Tvůrce SR MAP při žádosti na MMR o zveřejnění aktualizovaného SR MAP doloží i vyjádření MŠMT. „