Šablony II – MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/ZUŠ/SVČ dokumenty a vzory

Úvod  › Šablony II – MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/ZUŠ/SVČ dokumenty a vzory

Závazné dokumenty

Výzva Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů z OP VVV (výzva pro méně rozvinuté regiony)

Výzva Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů z OP VVV (výzva pro více rozvinutý region – hl. m. Praha)

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP VVV

Příloha č. 1 – Indikátory výzvy Šablony II

Příloha č. 2 – Hodnoticí kritéria výzvy Šablony II – kontrola formálních náležitostí

Příloha č. 3 – Přehled šablon a jejich věcný výklad

Příloha č. 4 – Seznam příloh k žádosti o podporu výzev 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) a 02_18_064 Šablony II (výzva pro hl. m. Prahu)

Kalkulačka indikátorů – pomůcka pro výběr aktivit projektu zjednodušeného vykazování

Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ 

Kodex školy

Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dokládání výstupů a projektových indikátorů pro výzvu „Šablony II“

Vzory pro dokladování výstupů a indikátorů

Souhrnné čestné prohlášení zprávy o realizaci projektu pro aktivity výzev č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II

Čestné prohlášení k vlastnické struktuře příjemce podpory

Záznam o realizaci aktivity CLIL ve výuce – vzor

Záznam z realizace projektového dne – vzor

Prokázání vlastnické struktury příjemce – změna

Report o činnosti – vzor

Zápis o provedených návštěvách – vzor

Zápis o uskutečněných setkáních s rodiči – vzor

Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5 25 10 – vzor

Závěrečná zpráva ze supervize/mentoringu/koučinku – vzor

Záznam z realizace tandemové výuky – vzor

Třídní kniha – doučování

Třídní kniha klubu – vzor

Záznam z realizace výuky se zapojením ICT technika – vzor

Záznam z realizace výuky s ICT – vzor

Zápis o uskutečněném komunitně osvětovém setkání – vzor

Záznam o realizaci aktivity „Nové metody ve výuce“ – vzor

Záznam z realizace výuky se zapojením odborníka z praxe – vzor

Profesní portfolio pedagoga/pracovníka ve vzdělávání – vzor

Prezenční listina – koordinátor ZUŠ

Prezenční listina – supervize/setkávání

Záznam realizace z projektového dne mimo školu – vzor

Zápis o vzájemné spolupráci – vzor

Kalkulačka indikátorů k ZOR

Dotazníková šetření

Závěrečné/vstupní šetření potřeb mateřských škol v rámci projektů tzv. šablon OP VVV

Dotazník ke zjištění potřeb v oblasti zájmového vzdělávání pro školní družiny v rámci projektů tzv. šablon OP VVV

Dotazník ke zjištění potřeb v oblasti zájmového vzdělávání pro školní kluby v rámci projektů tzv. šablon OP VVV

Dotazník ke zjištění potřeb v oblasti zájmového vzdělávání pro střediska volného času v rámci projektů tzv. šablon OP VVV

Závěrečné/vstupní šetření potřeb základních škol v rámci projektů tzv. šablon OP VVV

Dotazník ke zjištění potřeb v oblasti uměleckého vzdělávání pro základní umělecké školy v rámci projektů tzv. šablon OP VVV

Pokyny k vyplnění dotazníkové šetření