Šablony II – SŠ/VOŠ/DM/I

Úvod  › Šablony II – SŠ/VOŠ/DM/I

Závazné dokumenty

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II  k podávání žádostí o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva pro více rozvinuté regiony)

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II  k podávání žádostí o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (výzva pro méně rozvinuté regiony)

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů_verze_3

Příloha č. 1 Indikátory Šablony SŠ a VOŠ II

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria Šablony SŠ a VOŠ II

Příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad, verze 02

Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu Šablony SŠ a VOŠ II

Kalkulačka indikátorů – pomůcka pro výběr aktivit projektu zjednodušeného vykazování

Seznamy SŠ, VOŠ, DM, INT

Kodex školy

Praktické dokumenty

Výstupy ŠAP – pokrytí šablonami

Metodická pomůcka k šablonám II pro SŠ, VOŠ, DM a I

Výstupy ŠAP – pokrytí šablonami

Dokládání výstupů a projektových indikátorů pro výzvu „Šablony pro SŠ a VOŠ II“

Vzory pro dokladování výstupů a indikátorů

Kalkulačka indikátorů pro změny aktivit

Prezenční listina – supervize setkávání

Profesní portfolio pedagoga/pracovníka ve vzdělávání – vzor

Závěrečná zpráva ze supervize/mentoringu/koučinku – vzor

Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5 25 10 –

Personální šablony – report o činnosti – vzor

Příloha k ZoR – prokázání vlastnické struktury příjemce – změna

Třídní kniha doučování – vzor

Třídní kniha klubu – vzor

Souhrnné čestné prohlášení zprávy o realizaci projektu pro aktivity výzev č. 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II

Zápis o uskutečněném komunitně osvětovém setkání – vzor

Záznam realizace z projektového dne mimo školu – vzor

Záznam z realizace projektového dne – vzor

Záznam o realizaci aktivity CLIL ve výuce – vzor

Záznam z realizace tandemové výuky – vzor

Zápis o provedených návštěvách – vzor

Zápis o vzájemné spolupráci – vzor

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ a VOŠ – prezenční listina

Záznam z realizace výuky s ICT – vzor

Záznam z realizace výuky se zapojením ICT technika – vzor

Záznam o provedené stáži pedagoga u zaměstnavatele (pro SŠ a VOŠ) – vzor

Dohoda o spolupráci mezi školou a zaměstnavatelem – vzor

Záznam z realizace výuky se zapojením odborníka z praxe – vzor

Záznam o realizaci aktivity „nové metody ve výuce“ – vzor

Kalkulačka indikátorů k ZoR

Dotazníková šetření

Dotazník ke zjištění potřeb v oblasti výchovně vzdělávací činnosti domovů mládeže v rámci projektů tzv. Šablon OP VVV

Dotazník ke zjištění potřeb v oblasti výchovně vzdělávací činnosti internátů v rámci projektů tvz. Šablon OP VVV

Pokyny k vyplnění dotazníkového šetření