SRP končí, jdeme dál

Úvod  › Aktuality  › SRP končí, jdeme dál

Projekt SRP byl v září 2021 symbolicky uzavřen hojně navštívenou konferencí, která se konala v centru Prahy. Zástupci MŠMT hodnotili projekt z pohledu naplnění cílů Akce KLIMA, spolupráce s Řídicím orgánem OP VVV a významu pro zdárnou realizaci projektů MAP a šablon ve školách. Přítomné ředitelky a ředitelé shrnuli v moderovaném rozhovoru přínosy, kterých se s podporou projektu a díky úsilí pracovníků škol podařilo dosáhnout. Externí evaluátoři připomněli vývoj projektu v průběhu let a hlavní dopady na změny ve školách.

Většina prezentujících opírala své závěry o empirická data. Řečníci zdůraznili, kolik škol čerpajících ze šablon využívalo služeb krajských center podpory, popsali, jak se prohlubovala důvěra ze strany MAP a vzájemná spolupráce, a vyzvedli význam projektu SRP pro fungování celé soustavy řízení změn ve vzdělávání. Doložili, že se kultura a klima v zapojených školách pozitivně proměnily, pracovníci se více zapojili do rozhodování školy, zlepšila se znalost cílů a plánů školy a vzájemná komunikace, vzrostla důvěra ve vedení školy (Vybrané výsledky interní evaluace projektu SRP najdete na následujících stranách newsletteru.).

V pozadí jednotlivých vystoupení ale návštěvníci konference mohli vnímat i další, ne tak snadno měřitelnou rovinu. Odráží se ve slovech jako důvěra, pomoc, respekt, pokora, naslouchání, spolupráce. V osobních i profesních hodnotách, které konkrétní lidé do projektu přinesli, jiní je v projektu objevili a všichni společně upevňovali. V hodnotách, které dalece přesahují rámec projektu a které nesou význam samy o sobě.

Projekt SRP ukázal, že mezi námi stále ještě žije dost lidí, kterým nezáleží jenom na vlastních úspěších, ale kteří investují svůj čas, zkušenosti a energii do toho, aby pomáhali druhým. Že vedoucí pracovníci škol jsou ochotní naslouchat druhým, nebojí se zpětné vazby, pracují na sobě, dokážou o pomoc požádat a přijmout ji. Ukázal odvahu vydat se po nových a neznámých cestách v zájmu zlepšení kvality škol. Mnohým pomohl si uvědomit, že největší radost přichází tehdy, když zažijí úspěch i ti druzí – při drobných změnách ve škole, když se podaří naplnit jeden z cílů školy, prolomit obavy ze změn a motivovat lidi ke společné práci.

To vše jsou znaky leadershipu. Ředitelé, konzultanti a poradci v centrech podpory se vzájemně podporovali, inspirovali se, sdíleli. Jedni druhým byli lídry.

Jaké další projekty budou na SRP navazovat, to se ještě ukáže. V každém případě ale věříme, že vše, co jsme vybudovali, pokračuje dál. Díky ředitelům, konzultantům i dalším odborníkům, kteří budou i nadále na školách a v územích působit. Pro vedení škol necháváme samozřejmě přístupné také všechny metodické materiály, Inspiromaty a webináře (budou i nadále dostupné na webu a YouTube kanálu Vedeme školu) i databázi benchlearningu na našem webu.

Projekt končí, ale jeho odkaz přetrvá. Ředitelé budou i nadále pokračovat ve strategickém plánování, budou se zapojovat do aktivit ostatních ředitelů, rozšiřovat strategické týmy, předávat zkušenosti, vést. Dále budou usilovat o to, aby co nejlépe porozuměli potřebám a možnostem druhých, budou aktivně spoluutvářet podmínky pro činnost škol, vyjednávat a hledat cesty ke společnému dosahování cílů. Hodnoty, které projekt SRP pomohl upevnit, budou předávány dál.

Mgr. Petr Valenta, Ph.D., projektový manažer SRP