O nás

Úvod  › O nás

Jsme součástí Národního pedagogického institutu ČR. Zkratka SRP znamená Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Co to znamená v praxi? Od roku 2016 učíme ředitele provádět vnitřní evaluaci školy, identifikovat její silné a slabé stránky, stanovovat vize rozvoje školy a formulovat rozvojové cíle. Společně s konzultanty rozvoje školy, mentory a kouči podporujeme ředitele v tom, aby se stali lídry rozvoje školy. Pomáháme jim hledat cesty k naplnění cílů pomocí projektů tzv. šablon nebo při spolupráci s MAP. Chceme pomoci tomu, aby bylo v České republice více škol, ve kterých budou učitelé rádi vyučovat a kam budou děti rády chodit.

Projekt SRP je spolufinancovaný z Evropských fondů skrze MŠMT přes program OPVVV.

Podívejte se na to, jak je projekt a jeho klíčové aktivity jednoduše znázorněn v přehledné infografice.

Jakou podporu školám nabízíme? Ve 14 centrech podpory, která jsou umístěna ve všech krajích, informujeme o výzvách OP VVV, radíme s výběrem vhodných šablon, vysvětlujeme pravidla financování a pomáháme při sestavování projektů škol. Sbíráme dotazy ředitelů škol a předáváme je MŠMT. Ověřené odpovědi zveřejňujeme. Při podpoře škol spolupracujeme s místními tvůrci akčních plánů rozvoje vzdělávání, organizujeme vzájemná setkávání, předáváme si inspiraci a metodicky radíme při rozvoji jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Ředitelům nabízíme prezenční i distanční vzdělávání zaměřené na témata budování kultury školy, řízení změny, vnitřní evaluace školy, strategického řízení a pedagogického vedení. Vybraným zájemcům pak také rozšiřující program rozvoje osobnostních a manažerských kompetencí. Se zkušenými lektory, často řediteli škol, mohou účastníci seminářů a workshopů individuálně konzultovat své potřeby.

Ve vybraných školách ověřujeme systém tzv. intenzivní podpory ředitelů a širšího vedení škol v oblasti strategického řízení. Každá z těchto škol má po dva školní roky k dispozici zkušeného ředitele školy jako konzultanta rozvoje školy (KRŠ) a mentora. Konzultant provází vedení školy všemi procesy strategického řízení: podporuje diskuzi o potřebách vedení školy, učitelů i žáků, podílí se na hledání oblastí, kde se škola chce nebo může rozvíjet, radí při zpracování strategických dokumentů (Rozvojové potřeby školy, Strategický plán rozvoje školy, Školní akční plán, Evaluační zpráva o pokroku školy), naplňování a vyhodnocování strategických cílů školy. Konzultant podporuje spolupráci se zřizovatelem a dalšími řediteli v okolí školy, pomáhá řešit aktuální situaci ve škole, je řediteli partnerem a rádcem a často lidskou oporou v nelehkých situacích. V rámci této aktivity vznikly praktické metodické materiály, které jsou k ruce všem ředitelům, nejen těm, kteří se do projektu zapojili.

Projekt SRP (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283) je financovaný z Evropské unie, z programu OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Náš projekt běží od roku 2016 a potrvá do listopadu 2021.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 193 308 251,88 Kč.

Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Cíl: Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.