Leadership 

Strategické plánování


Jaká je naše mise a vize? Kam směřujeme, jaké jsou naše dlouhodobé cíle? Jaké jsou klíčové oblasti, ve kterých se chceme zlepšovat? Jak budeme reagovat na změny a vyhodnocovat cíle?

Plánuju budoucnost své školy
s cílem a vizí


Strategické plánování je klíčovou dovedností ředitele, který vede svou školu k úspěchu. Strategicky plánovat znamená vést komplexní proces, reagovat na výzvy
a příležitosti a dosahovat cílů
pro efektivitu provozu
a podporu kvality vzdělávání s důrazem na rozvoj potenciálu každého žáka.

Proč je to důležité?


1. Vize a směřování
Strategické plánování umožňuje škole definovat svou vizi a dlouhodobé cíle. Pomáhá škole stanovit jasné směřování a určit, kam se chce posunout
v budoucnosti.
2. Prioritizace

Pomáhá identifikovat klíčové priority a oblasti. To umožňuje efektivně alokovat zdroje a energii tam, kde jsou nejpotřebnější.

3. Kvalita vzdělávání
Strategické plánování umožňuje školám zaměřit se na zlepšení kvality vzdělávání. Stanovování konkrétních cílů a strategií pro dosažení těchto cílů vede ke zvýšení úrovně vzdělávání.
4. Efektivita
Pomáhá škole identifikovat způsoby, jak lépe využít své zdroje a tím dosáhnout efektivity.
5. Zapojení zainteresovaných stran
Strategické plánování zahrnuje obvykle proces, při kterém jsou do plánování zapojeny různé zainteresované strany, včetně pedagogického personálu, žáků, rodičů a dalších členů komunity. 
6. Měření a vyhodnocení
Strategické plánování zahrnuje také určení metrik a ukazatelů, které umožňují průběžné měření a vyhodnocení pokroku. To umožňuje škole reagovat na změny a upravit svoji strategii podle aktuálních potřeb a vývoje.
7. Dlouhodobá udržitelnost
Díky strategickému plánování může škola vyvinout dlouhodobé plány
a připravit se tak lépe na budoucnost. Škola tedy nepracuje pouze
na krátkodobých řešeních, ale také na dlouhodobých perspektivách a udržitelnosti.

Průvodce strategickým
a akčním plánováním


Náš jedinečný průvodce nabízí všechny informace ke strategickému a akčnímu plánování na jednom místě. Díky němu zvládnete vytvořit vaši vlastní strategii.

Na co myslet při strategickém plánování ve škole?


  • Vize a mise: Definování jasné a inspirující vize školy, která popisuje, jaká má být škola v budoucnosti, a stanovení mise, která popisuje směřování školy a její závazek vůči žákům a veřejnosti.
  • Analýza současné situace: Posouzení aktuálního stavu školy, včetně silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. To pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
  • Stanovení cílů a priorit: Definování konkrétních cílů a priorit, kterých chce škola dosáhnout. Cíle by měly být měřitelné, realistické a spojené s vizí školy. 
  • Strategie a akční plán: Vypracování strategií a akčního plánu pro dosažení stanovených cílů. Tento plán obsahuje kroky, termíny a zodpovědnosti.
  • Zdroje a rozpočet: Stanovení potřebných zdrojů, včetně lidských, finančních a materiálních prostředků, a rozpočtu na financování strategického plánu.
  • Komunikace a zapojení zainteresovaných stran: Plánování komunikační strategie a zapojení různých zainteresovaných stran, včetně pedagogického personálu, žáků, rodičů a komunity, do plánovacího procesu.
  • Monitorování a vyhodnocení: Určení metrik a ukazatelů pro sledování pokroku ve splňování cílů. Průběžné vyhodnocení a zpětná vazba jsou důležité pro úpravy strategického plánu.
  • Kultura školy: Zvážení potřeby změn ve školní kultuře a klimatu potřebných pro úspěšné provedení strategického plánu.
  • Dlouhodobá udržitelnost: Zaměření na udržitelnost strategického plánu a zajištění, aby byl schopen adaptovat se na změny a výzvy.

Posuňte se v tématu díky našim návodům


Jak to dělají jinde?

Příklady dobré praxe
v procesech strategického řízení

Inspirujte se příběhy
a příklady dobré praxe
škol
, které úspěšně implementovaly procesy strategického řízení.

Jak strategicky řídit a plánovat?

Manuál strategického řízení a plánování
ve školách

Seznamte se se základní teorii potřebnou
pro strategické řízení
a plánování, a především s praktickými návody 
k realizaci ve škole.

Jak poznám, že to dělám dobře?

Plán evaluace školy

 

Zjistěte vše potřebné pro vytvoření plánu evaluace, který pokrývá tvorbu a realizaci strategického plánu rozvoje školy včetně školních akčních plánů

Na čem stavět svá rozhodnutí?

Průvodce strategickým a akčním plánováním:
Data a analýzy

Chcete svoje strategické plánování podložit relevantními daty? Náš Průvodce strategickým a akčním plánováním obsahuje podrobný
výčet dat, která můžete u plánování využít.