Leadership 

Pedagogické vedení týmu


Jak pečuji o růst svých pedagogů? Jak rozumím pedagogickému procesu? Jak podporuji zlepšování kvality učení ve škole? Na čem se pozná učící se organizace?

Vytvářím podmínky pro rozvoj pedagogů


Dobrý lídr zaměřuje svou pozornost na pedagogický rozvoj školy, vytváří podmínky pro rozvoj pedagogů a usiluje o to, aby se ve škole každý žák učil naplno a s radostí.

Ředitel školy jako pedagogický lídr podporuje profesní učení ve škole a společně s ostatními se ho účastní, aktivně buduje kulturu podporující učení a rozumí výuce do té míry, že je schopný kontinuálně vyhodnocovat dopad manažerských rozhodnutí na učení žáků. 

Nabídku vzdělávání NPI pro pedagogické pracovníky si můžete prohlídnout v našem systému.

Pedagogické vedení


Oblast pedagogického vedení je vnímána jako jedna z nejdůležitějších činností ředitele s výraznými dopady na kvalitu výuky a na vzdělávací výsledky školy. Tato činnost zahrnuje hospitace ve výuce, výuku žáků, mentorování učitelů, koordinaci a usměrňování jejich dalšího profesního vzdělávání, koordinaci vzdělávacího obsahu, rozvoj vzdělávacích metod, využívání externích zdrojů atd.

Klíčové prvky pedagogického vedení


  • Sdílení vizí: Pedagogické vedení začíná definováním vize a strategického plánu, zahrnuje určování dlouhodobého směřování školy, formulování cílů školy a jejich vysvětlování. Součástí je získávání lidí pro společnou vizi i její implementace.
  • Podpora kvalitní výuky, rozvoj kurikula: Ředitel školy, který je pedagogickým lídrem, aktivně podporuje a zlepšuje kvalitu vyučovacího procesu. To může zahrnovat poskytování zpětné vazby učitelům, pomáhání s rozvojem výukových metod, zajištění zdrojů, podporu plánování, organizace a evaluace vzdělávacího programu školy. 
  • Vzdělávání, rozvoj učitelů: Pedagogické vedení zahrnuje poskytování příležitostí pro profesní růst a rozvoj učitelů. To může zahrnovat školení, mentoring a spolupráci na rozvoji pedagogických dovedností a vytváření podmínek pro interní i externí profesní rozvoj ve škole.
  • Rozvoj kultury a klimatu školy, podpora komunikace: Pedagogické vedení hraje roli při formování kultury školy, což zahrnuje stanovení očekávání ohledně výkonu a profesionálního chování, respektující komunikace i činnosti spojené s monitorováním a zkvalitňováním personálních vztahů a procesů ve škole.
  • Etické vedení týmu: Pedagogické vedení by mělo být založené na etických zásadách a morálních hodnotách, což zahrnuje spravedlnost, zodpovědnost a transparentnost. 
  • Autoevaluace, evaluace: Vedení školy sleduje a vyhodnocuje různé oblasti evaluace ve škole. To může zahrnovat sledování výsledků žáků, pravidelnou evaluaci práce pedagogů atp. 
  • Řízení změn: Lídr školy efektivně řídí změny ve škole, včetně změn v kurikulu, kvality procesu výuky atp. 

Posuňte se v tématu díky našim návodům


Jak individuálně podpořit pedagogický sbor?

Manuál individuální pomoci pro školy

Zorientujte se v praktickém uplatňování individuálních forem podpory profesního rozvoje pedagogů, jakými jsou například koučink, mentoring či supervize.  

Co je koučování a jak ho využít v praxi? 

Manuál koučování pro ředitele škol

Inspirujte se podrobným průvodcem tématem koučovaní
a tím, jak ho využít ve vaší každodenní praxi. 
 

Co je supervize a jak ji využít v praxi?

Supervize a její uplatnění ve školách

Zjistěte více o supervizi a o tom, jakou může hrát roli v posílení prevence vyhoření, týmové spolupráce vyučujících nebo zkvalitnění komunikace s rodiči

Jak podpořit začínající učitele a učitelky?

Model systému podpory začínajících učitelů

Naučte se díky interaktivnímu webu, jak systematicky, smysluplně a prakticky naplánovat a zrealizovat adaptační období začínajícího učitele ve své škole.

Jak zvládnout adaptační období začínajících?

Adaptační období začínajícího učitele z pohledu vedení školy

Seznamte se díky této stručné příručce s příklady dobré praxe ze škol, zejména s plány adaptace a s plány profesního rozvoje.

Jak rozvíjet digitální kompetence pedagogického sboru?

Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele

Uspořádajte si ve své škole náš workshop zaměřený na rozvoj digitálních kompetencí učitelů, který nabízí cenný vhled do metod kritického myšlení a rámce DigCompEdu. Účastníci se seznámí s klíčovými aspekty digitálního vzdělávání a získají průvodce pro dlouhodobé plánování svého profesního rozvoje v této oblasti.

Jak rozvíjet pedagogické i nepedagogické pracovníky?

Příklady dobré praxe a metody pro rozvoj pracovníků ve škole

Inspirujte se výběrem článku na webu Zapojme všechny, které ukazují příklady dobré praxe rozvoje pracovníků ve škole. Také zde najdete různorodé metody, které můžete k podpoře a rozvoji svých pedagogických i nepedagogických zaměstnanců využít.