Leadership 

Sebepoznání a seberozvoj


Kdo jsem? Co mě motivuje? Jaká jsou má přesvědčení a hodnoty v osobním životě i v roli ředitele školy?  Jaká je má osobní vize? Jaká je má vize v roli ředitele školy? 

Vím, kdo jsem, kam jdu a proč 


Poznáme-li sami sebe, rozumíme-li svým potřebám, 
lépe můžeme určit, jakým směrem chceme růst a jaké kroky chceme podniknout k dosažení cílů. Sebepoznání, osobnostní rozvoj a rozvoj v profesní roli jsou nezbytné pro utváření kultury a klimatu školy, pro kvalitu vzdělávání a učení každého žáka. 

Ředitelé a ředitelky, kteří zaměřují pozornost na sebepoznání a vlastní rozvoj, jsou úspěšní ve své roli, ve zlepšování výsledků žáků s dlouhodobým dopadem na školní kulturu a klima. 

Proč je důležité se poznat a rozvíjet?


1. Pro vedení a motivaci
Sebepoznání umožňuje řediteli lépe rozumět vlastním silným a slabým stránkám, vlastním hodnotám, prioritám a cílům. To mu pomáhá lépe vést tým učitelů a dalších zaměstnanců, motivovat je a využívat jejich potenciál.
2. Pro udržování kvality výuky
Ředitelé a ředitelky škol mají za úkol zajistit kvalitu vzdělávání a učení. Seberozvoj jim umožňuje zůstávat informovanými o nejnovějších pedagogických metodách, trendech ve vzdělávání a nových technologiích. 
3. Pro řešení konfliktů
Sebepoznání a seberozvoj mohou řediteli pomoci lépe porozumět vlastním reakcím na stresové situace a konflikty. To mu umožňuje lépe řešit konflikty mezi zaměstnanci, žáky a rodiči.
4. Pro vytváření pozitivního a etického prostředí
Ředitelé a ředitelky mohou prostřednictvím vlastního příkladu a osobního růstu vytvářet pozitivní vzdělávací prostředí ve škole. To může zlepšit atmosféru ve škole a přispět k lepším výsledkům žáků. Sebepoznání a uvědomění si vlastních hodnot a etických principů jsou klíčové pro vytvoření eticky orientovaného prostředí ve škole. 
5. Pro rozvoj vlastních dovedností
Vzdělávání a rozvoj jsou neustále se vyvíjející procesy. Ředitelé a ředitelky škol by měli být připraveni se neustále učit a rozvíjet své dovednosti, aby mohli efektivně reagovat na změny ve vzdělávacím prostředí. Sebepoznání a seberozvoj jim mohou pomoci lépe se adaptovat na změny ve vzdělávání a společnosti. To může zahrnovat vývoj dovedností v oblasti technologií, komunikace a strategického plánování. 
6. Pro zlepšení komunikace
Sebepoznání a seberozvoj mohou pomoci ředitelům a ředitelkám zlepšit své dovednosti v oblasti komunikace, což je klíčové pro efektivní řízení školy, budování vztahů s rodiči a veřejností. 

Sebepoznání


Sebepoznání je klíčové pro porozumění vlastní osobnosti a chování, je podporováno sebereflexí i komunikací s ostatními a je nezbytné pro osobní rozvoj, zvládání emocí, rozhodování a kvalitu vztahů. Je to reflektivní proces uvědomování si vlastního charakteru, přesvědčení, hodnot, motivací i silných a slabých stránek. Sebepoznání je výchozím bodem pro úspěšný seberozvoj a trvalé zlepšování znalostí, dovedností i postojů. Zaměření na seberozvoj vede k úspěchu v profesní kariéře i v osobním životě.

Co prozkoumat
v rámci sebepoznání


  • Emoce a reakce: Sebepoznání předpokládá porozumění vlastním emocím a emocionálním reakcím. Jde o dovednost rozpoznat a pojmenovat své emoce, stejně jako porozumění tomu, co vaše emoce znamenají, odrážejí.
  • Hodnoty a morální přesvědčení: Hodnoty a morální přesvědčení ovlivňují rozhodnutí a jednání.
  • Zájmy a preference: Osobnost ovlivňuje zájmy a preference v různých oblastech aktivit.
  • Silné a slabé stránky: Poznání silných a slabých stránek je součástí sebepoznání, umožňuje silné stránky využít a zároveň pracovat na zlepšení oblastí, ve kterých máte slabiny.
  • Zkušenosti: Sebepoznání zahrnuje pohled na osobní zkušenosti a jejich vliv na jednání a myšlení.
  • Motivace: Představuje identifikaci toho, co nás motivuje. Porozumění cílům a aspiracím je součástí sebepoznání.
  • Cíle a plány: Představují jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle a plány, které v životě máme, i způsoby, jakými jich dosahujeme. 

Seberozvoj


Seberozvoj je aktivní proces učení, ve kterém využíváme poznatky o sobě samém k dosažení cílů, k rozvoji dovedností, rozvoji fyzického a duševního zdraví. Seberozvoj zahrnuje cílené úsilí a akce, které jedinec podniká ke zlepšení své osobnosti, dovedností, vědomostí a chování. Obsah pojmu seberozvoj může být různorodý a závisí na individuálních cílech a potřebách, ale zahrnuje v sobě i konkrétní prvky. Například rozvoj dovedností, plánování cílů, vzdělávání a učení, péči o vlastní zdraví, změnu návyků, rozvoj vztahů s ostatními lidmi, včetně komunikace, empatie nebo schopnosti řešit konflikty.

Přemýšlíte kde začít?

Rozvíjejte se s našimi kurzy a studii.